لینک های مفید
 

  آيين نامه اعتبارات

 

ماده 1ـ تعاريف:

کليه تعاريف مربوط به مرکز رشد و واحدهاي تابعه همان مفاد ماده يک مندرج در آيين نامه پذيرش است.

 

ماده2- حمايتهاي مرکز رشد

حمايتهاي مرکز رشد همان مفاد ماده  سه مندرج در آيين نامه استقرار است.

 

  ماده3- اعتبارات

اعتبارات تخصيص يافته به واحد ها و هسته هاي فناور شامل اعتبار خدمات پشتيباني و تخصصي مي باشد .

3-1- اعتبار خدمات پشتيباني براي کمک به واحدها وهسته هاي فناور جهت استفاده از خدمات پشتيباني مرکز رشد در نظر گرفته مي شود.

3-2- اعتبار خدمات تخصصي براي کمک به واحدها وهسته هاي فناور جهت استفاده از خدمات تخصصي مرکز رشد در راستاي تبديل ايده محوري به محصول در نظر گرفته مي شود.

 

ماده4- سقف اعتبارات

  سقف ريالي کل اعتبارات هسته ها، شرکت ها و واحدهاي تحقيق وتوسعه هرساله به پيشنهاد شوراي مرکز وتصويب هيئت امنا(يا مرجعي که به آن تفويض اختيار شده است) تعيين مي گردد. اين اعتبارات به شرح ذيل تقسيم مي گردد:

4-1 - دوره رشد مقدماتي حداکثر اعتبارات تخصصي برابر با 60 درصد کل اعتبارات هر واحديا هسته فناور و حداکثر اعتبارات پشتيباني برابر با 50 درصد کل اعتبار هر واحديا هسته فناور خواهد بود.

4-2- دوره رشد حداکثر اعتبارات تخصصي دردوره رشد برابر با 80 درصد کل اعتبارات هر واحدفناور و حداکثر اعتبارات پشتيباني برابر با 25 درصد کل اعتبار هر واحدفناور خواهد بود.

تبصره : اعتبارات اعطا شده به هر واحديا هسته فناور در صورت انتقال به دوره رشد، از کل اعتبار تخصيص يافته اين دوره کسر مي گردد. 

 

ماده5-  نحوه تخصيص اعتبارات

5-1 - دوره رشد مقدماتي: ميزاناعتبار حمايتي مصوب براي  هر واحديا هسته فناور، بر پايه مطالعات امکان سنجي و برنامه زمان بندي آن واحد و با تصويب مدير مركز رشد اختصاص داده مي شود. اين اعتبار در نوبت هاي سه ماهه و پس از ارزيابي هزينه هاي انجام شده قبلي و تائيد پيش بيني هزينه هاي  سه ماهه بعدي اختصاص مي يابد.

5-2- دوره رشد :  ميزان اعتبار حمايتي مصوب به هر واحدفناور بر پايه طرح تجاري ارائه شده و به پيشنهاد مدير مركز رشد وتصويب شوراي مركز رشد اختصاص داده مي شود. اين اعتبار در نوبتهاي شش ماهه تخصيص مي يابد. تخصيص هر مرحله بعد از ارزيابي هزينه هاي انجام شده قبلي و تائيد پيش بيني هزينه هاي  شش  ماهه بعدي انجام  مي شود.

 

ماده 6– نحوه پرداخت

اعتبارات حمايتي به واحدها و هسته هاي فناور به صورت زير پرداخت مي شود:

6-1- برداشت از اعتبار واحد يا هسته فناور جهت هزينه هايي مانند خدمات اداري و آزمايشگاهي/کارگاهي.

6-2-در قبال اسناد مثبته ارائه شده توسط واحد ها و هسته هاي فناور از شخص حقيقي يا حقوقي.

 

ماده 7- بازپرداخت

7-1- دوره رشد مقدماتي:

هسته ها:

·       در صورت انتقال هسته به دوره رشد بدهي هاي دوره رشد مقدماتي به بدهي هاي دوره رشد اضافه ميگردد. باز پرداخت اين بدهي ها به ميزان 80 درصد اعتبارات دريافتي خواهد بود.

·       در صورت عدم موفقيت، هسته موظف به بازپرداخت کل اعتبارات دريافتي مي باشد. باز پرداخت اين بدهي ها حداکثر سه ماه پس از خروج هسته آغاز شده و در يک دوره شش ماهه پايان مي يابد.

شرکت ها:

·       در صورت انتقال شرکت  به دوره رشد بدهي هاي دوره رشد مقدماتي به بدهي هاي دوره رشد اضافه ميگردد. باز پرداخت اين بدهي ها به ميزان  80 درصد اعتبارات دريافتي خواهد بود.

·       در صورت عدم ورود به دوره رشد، شرکت موظف به بازپرداخت کل اعتبارات دريافتي مي باشد. باز پرداخت اين بدهي ها حداکثر دو ماه پس از خروج شرکت آغاز شده و در يک دوره شش ماهه پايان مي يابد.

واحد تحقيق و توسعه : واحد تحقيق و توسعه موظف است در پايان هر ماه هزينه خدمات را پرداخت نمايد.

 

7-2- دوره رشد:

شرکت ها:

·       در صورت موفقيت، شرکت موظف به باز پرداخت بدهي ها به ميزان اعتبارات دريافتي خواهد بود. باز پرداخت بدهي ها حداکثر شش ماه پس از خروج شرکت آغاز شده و حداکثردر يک دوره دو ساله پايان مي يابد.

·       در صورت عدم موفقيت ، شرکت موظف به بازپرداخت کل اعتبارات دريافتي مي باشد. باز پرداخت بدهي ها حداکثر يک ماه پس از خروج شرکت آغاز شده و در مدت زماني برابر با دوره اقامت شرکت و حداکثر تا 18 ماه پايان مي يابد.

واحد تحقيق و توسعه :

  واحد تحقيق و توسعه موظف است در پايان هر ماه هزينه خدمات را پرداخت نمايد.

  تبصره1: . بازپرداخت بدهي ها مي تواند به صورت تقسيط ماهيانه باشد.

تبصره2: در قبال بازپرداخت کامل اعتبارات توسط واحد فناور، مرکز رشد موظف به واگذاري مالکيت فکري طرح انجام شده مي باشد. 

 

ماده8- بخشودگي ها

8-1-        در شرايط زير مرکز رشد مي تواند به پيشنهاد مدير مرکز و تاييد شوراي مرکز رشد حداکثر تا 50 درصد بدهي هارا ببخشد:

§         رشد سريع/ زود هنگام: اگر واحد يا هسته فناور سريع تر از برنامه زمان بندي پيش بيني شده در طرح تجاري تاييد شده توسط مرکز رشد به معيار هاي رشد يافتگي نائل آيد.

§         خروج زودهنگام و موفقيت آميز: اگر واحد يا هسته فناور به طور قابل قبولي در  مسير رشد باشد و به ميل خود از مرکز خارج شود.

§         بازپرداخت سريع: اگر واحد يا هسته فناور در مدت زماني برابر با يک سوم برنامه زمان بندي اعلام شده توسط مرکز رشد کل بدهي خود را به مرکز بازپرداخت نمايد. يا آنکه شرکت يا هسته فناور در پايان هر ماه کل بدهي ماهيانه خود را به مرکز بازپرداخت نمايد.

8-2-        مرکز رشد مي تواند به پيشنهاد مدير مرکز و تاييد شوراي مرکز رشد حداکثر تا 20 درصد بدهي هارا درصورت عدم موفقيت واحد يا هسته فناور مشروط برآنکه ناشي از قصور و سهل انگاري در انجام فعاليت ها و پيشبرد ايده محوري نباشد، ببخشد.

تبصره: هزينه تجهيزات اداري و وام خريد مواد و امكانات آزمايشگاهي مشمول بخشودگي‌ها قرار نمي‌گيرد.

 

ماده9-  جريمه ها

در شرايط زير مرکز رشد مي تواند به پيشنهاد مدير مرکز و تاييد شوراي مرکز رشد براي واحدها يا هسته هاي فناور جريمه مالي تقاضا نمايد.

§       عدم پرداخت به موقع بدهي ها

§         عدم رعايت استانداردها، مقررات فني و ضوابط ايمني  فعاليت در آزمايشگاه، کارگاه، استفاده از مواد و تجهيزات و توليد محصولات

§         عدم رعايت آيين نامه استقرار

§         خسارتهاي وارده بر امكانات مرکز رشد ناشي از قصور و تقصير کارکنان واحد يا هسته فناور

تبصره : اگر شرکت يا هسته فناور در مرکز مستقر باشد  جريمه ها  در اعتبار واحد يا هسته فناور لحاظ گرديده و به همان ميزان کسر مي گردد.  اگر شرکت يا هسته فناور از مرکز رشد خارج شده باشد به بدهي آن افزوده مي گردد.

درمورد واحد هاي تحقيق و توسعه، ميزان جريمه به بدهي آنها افزوده مي گردد.

 

ماده 10 – تضمين ها / ضمانت ها

تخصيص اعتبارات در قبال اخذ تضمين هاي لازم به صورتزير صورت خواهدگرفت:

10-1- واحد يا هسته فناور در هنگام استقرار در دوره رشد مقدماتي و يا رشد، معادل 120 درصداعتبار در نظر گرفته در آن دوره، ضمانتنامه بانکي به عنوان تضمين انجام تعهدات به مرکز تسليم مي نمايد. اين اسناد در خاتمه قرارداد/ زمان اقامت و پس از تسويه حساب نهايي به واحد يا هسته فناور مسترد خواهد شد.

 

ماده 11–    اين آيين نامه در 11  ماده و 5 تبصره در تاريخ 6/6/1389 به تصويب شوراي مرکز رشد فناوري اطلاعات سلامت رسيد.

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 230
 بازدید امروز : 43
 کل بازدید : 18941
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.31
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «