لینک های مفید
 

آئين نامه استقرار

 

ماده 1- روند استقرار

1-1- اعلام پذيرش در دوره پيش رشد  به متقاضي پس از تاييد مطالعات امكان سنجي توسط شوراي مركز رشد.

1-2- دريافت مدارك،  عقد قرارداد استقرار در دوره پيش رشد و اخذ ضمانت هاي لازم.

1-3- تخصيص امکانات و  اعتبارات  به هسته يا واحد فناور.

1-4- ارائه آموزش و مشاوره هاي لازم.

1-5- تدوين طرح تجاري توسط هسته يا واحدهاي فناور مستقر در دوره پيش رشد.

1-6-  بررسي و تاييد طرح تجاري توسط كميته ارزيابي و شوراي مركز رشد و صدور مجوز استقرار در دوره رشد.

1-7- اجراي بندهاي 1-2 و 1-3 مربوط به دوره رشد.

 

ماده2- مدت زمان استقرار در مرکز رشد

2-1 -  حداکثر زمان استقرار در دوره رشد مقدماتي براي هسته ها 6 ماه مي باشد که تا 9 ماه قابل تمديد مي باشد.

2-2-  حداکثر زمان استقرار براي شرکت ها و واحدهاي تحقيق و توسعه در دوره رشد مقدماتي 6 ماه و در دوره رشد 3 سال است که به ترتيب تا 9 ماه و 5 سال به استناد بند 1-6 آئين نامه پذيرش قابل تمديد مي باشد.

تبصره - مدت زمان تمديد شده در مرحله رشد مقدماتي  از طول دوره رشد كسر مي گردد.

 

 

ماده 3- حمايتهاي مرکز رشد

حمايتهاي مرکز رشد شامل ارائه خدمات پشتيباني و تخصصي مي باشد. ارائه اين خدمات برمبناي آيين نامه خدمات مرکز خواهد بود. حدود و شرايط خدمات مورد نياز براي هر واحد يا هسته فناور متناسب با زمينه تخصصي و حوزه فعاليت متفاوت خواهد بود. اين خدمات عبارتند از:

 

3-1- خدمات پشتيباني

الف) خدمات اداري

-         دفتر کار

-         تجهيزات اداري

-         خدمات منشي گري

-         خدمت تايپ و تکثير

-         خدمات کارپردازي

-         نقليه

-         سالن اجتماعات و سالن کنفرانس

ب ) خدمات کامپيوتري

-         کامپيوتر

-         اتصال به شبکه LAN و دسترسي به امکانات موجود در شبکه

-         اختصاص E-Mail و فضاي لازم براي ايجاد وب گاه

-         ساير تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در صورت امکان

-         امکان دسترسي به خدمات کتابخانه اي دانشگاه

3-2- خدمات علمي ومشاوره اي

الف ) آموزش

بهره مندي از آموزشهاي عمومي تخصصي مرتبط، نقش مهمي در ارتقاء سطح قابليتها و توانمنديهاي کارآفرينان و در نتيجه رشد و بالندگي موسسا ت شکل گرفته و توسط آنان دارد.از اين رو، يکي از خدمات مهم اين مرکز رشد ارائه اينگونه آموزشها به موسسات مستقر است. در اين راستا، بخش آموزش واحد خدمات علمي،  برآورد نيازهاي آموزشي موسسات و برنامه ريزي براي ارائه خدمات آموزشي در زمينه هاي کارآفريني وکارتيمي، تدوين طرح تجاري، مديريت، بازاريابي، امور حقوقي و ساير آموزشهاي عمومي مورد نياز هسته ها و موسسات را برعهده دارد. بعلاوه اين مرکز پذيرش شرکتهايي را که در زمينه هاي خدمات آموزشي مرتبط با نيازهاي حوزه فناوري اطلاعات فعاليت         مي نمايند را در برنامه کاري خود قرار داده است شرکت هايي که درزمينه ارائه خدمات آموزشي فعاليت مي نمايند موظف به تدوين و ارائه دوره هاي آموزشي مرتبط با نيازهاي مربوطه مي باشند.

ب ) مشاوره

در کنار برگزاري دوره هاي آموزشي، ارائه خدمات مشاوره اي با بهر گيري از مشاورين متخصص در زمينه هاي زير برنامه ريزي شده و بر اساس درخواست واحدها قابل ارائه به آنهاست:

1.       مشاوره حقوقي

2.       مشاوره اقتصادي و شناخت بازار

3.       مشاوره تخصصي در زمينه فضاي کسب و کار حوزه فنآوري اطلاعات سلامت به متقاضيان

4.       مشاوره مهندسي سخت افزاري و نرم افزاري در زمينه هاي مختلف حوزه فنآوري اطلاعات از طريق مشاورين داخلي و خارجي

5.       مشاوره تخصصي در زمينه نياز سنجي، بازار سنجي مبتني بر نيازهاي جامعه به نرم افزارهاي حوزه فنآوري اطلاعات سلامت.

6.       مشاوره در مورد چگونگي ارتقاء برنامه هاي موجود و يا بومي سازي فنآوري هاي جهاني، مبتني بر نيازهاي بازار.

 

 

3-3- خدمات بازاريابي

در راستاي اهداف مرکز رشد و ارائه خدمات متناسب به موسسات، واحد بازاريابي اهداف ذيل را دنبال مي کند:

1.       مشاوره و راهنمايي براي بازاريابي دستاوردهاي موسسات مستقر در مرکز رشد

2.       بهره گيري از دانش فني کسب شده جهت تجاري سازي توليدات،  و ايجاد بازارهاي مجازي عرضه وتقاضاي فناوري هاي مذکور.

3.       پروژه يابي براساس نيازهاي مراکز آموزشي، پژوهشي، خدماتي و صنعتي دولتي و غير دولتي و اطلاع رساني مناسب در راستاي اجراي پروژه هاي موفق توسط موسسات مستقر در مرکز رشد

4.       بسترسازي زمينه هاي همکاري همکاري واحدهاي فن آوري در مرکز رشد با مراکز آموزشي، تحقيقاتي، صنعتي و دستگاههاي اجرايي با هدف استفاده بهينه از امکانات و تجهيزات موجود و متمرکز توانمنديها.

5.       برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با بازاريابي با هدف کسب دانش لازم جهت موثرتر و موفق تر در عرصه رقابت با شرکتهاي رقيب.

 

  3-4- فضاي کارگاهي/آزمايشگاهي

 

مرکز رشد فنآوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران نه تنها داراي فضاي کارگاهي وابسته به مرکز رشد مي باشد، بلکه مي تواند بطور غير مستقيم از امکانات وابسته به مديريت آمار و فنآوري اطلاعات دانشگاه استفاده نمايد.

 

ماده4- تعهدات واحدها و هسته هاي فناور

ـ رعايت مقررات و قوانين و آيين نامه هاي مركز رشد.

- معرفي نماينده تام الاختيار جهت تعامل کاري با مرکز رشد.

- ارائه برنامه كاري و زمان بندي حضور پرسنل.

- تمرکز فعاليت ها بر ايده محوري و برنامه کسب و کار واحد و يا هسته فناور.

- رعايت استانداردها، مقررات فني و ضوابط ايمني  فعاليت در آزمايشگاه، کارگاه، استفاده از مواد و تجهيزات و توليد محصولات.

- ارائه گزارش ها، اسناد مالي و سمينار از فعاليت هاي واحد يا هسته فناور به حسب مورد در بازه زماني.

- حفظ اموال، تجهيزات و اسنادي كه از  طريق مرکز رشد در اختيار واحد يا هسته فناور قرار مي‌گيرند.

ـ شركت فعال در دوره ها و كارگاه هاي آموزشي و مشاوره اي مرکز رشد.

- درج جمله مستقر در مرکز رشد فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي تهران در سربرگ ها، کارت ويزيت يا  استفاده از قالب استاندارد مرکز رشد.

ـ بازپرداخت اعتبارات دريافتي مطابق با آئين نامه اعتبارات.

- جبران  خسارتهاي وارده بر امكانات مرکز رشد.

- رعايت شئونات اسلامي.

-  عدم واگذاري قرارداد في مابين مرکز رشد و واحدها و هسته هاي فناور به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر.

- رعايت حقوق مالکيت فکري ساير واحدها و هسته هاي مستقر.

   

4-1- تعهدات اختصاصي هسته هاي فناور

4-1-1- تکميل و ارائه فهرست تيم كاري، نوع تخصص و تجربه هركدام از اعضا.

4-1-2- ثبت حقوقي شرکت در دوره پيش رشد به منظور انتقال به دوره رشد.

 

4-2- تعهدات اختصاصي شرکتهاي نوپا

4-2-1- ارائه اساسنامه، فهرست سهامداران و گروه كاري و ساير مشخصات شركت.

4-2-2- اساسنامه واحد يا هسته فناور بايد مبين انجام فعاليت هاي آن در راستاي محدوده كاري باشد.

4-2-3-  ارائه گزارش تغييرات عمده در اساسنامه، سهامداران و ميزان سهام به مركز رشد.

 

 

ماده 5- تعهدات مرکز رشد

5-1- ارائه خدمات پشتيباني و تخصصي به واحد يا هسته هاي فناور بر اساس آيين نامه هاي مربوطه.

5-2- فضاي اداري واگذار شده از سوي مرکز به واحدها، يا هسته ها، فضاي اختصاصي آن واحد يا هسته تلقي شده به نحوي که استقلال واحد يا هسته رعايت گردد.

5-3- حفظ امنيت کلي و فضاهاي عمومي مرکز رشد.

5-4- رعايت حقوق مالکيت فکري واحدها و هسته هاي فناور مستقر.

 

ماده6- ورود و خروج اموال واحد يا هسته هاي فناور

حفاظت محل كار واحد يا هسته به صورت متمركز از طريق مرکز انجام مي گيرد. براي تأمين بيشتر امنيت ورود و خروج اموال از مركز رشد از طريق تکميل فرم هاي مربوطه با تائيد مسئول واحد و اجازه مرکز رشد انجام مي شود.

تبصره: در صورت لزوم اموالي كه متعلق به مركز است با تکميل فرم مربوطه و  تاييد و امضاي مدير مركز رشد  مي تواند خارج گردد.

 

ماده7- ورود و خروج پرسنل واحد يا هسته هاي فناور

-        جهت شناسائي اعضاي همكار در ورود و خروج به مركز رشد، واحد يا هسته هاي فناور موظف هستند براي تمامي اعضاي خود اعم از پاره وقت و تمام وقت كارت شناسائي تقاضا نمايند.

-        همراه داشتن كارت شناسائي براي كليه اعضا و همكاران واحد يا هسته هاي فناور الزامي است.

-        به منظور رعايت حقوق مالكيت فكري و ضوابط عمومي شركتها و مركز رشد در صورت لزوم محدوديت تردد افراد اعمال مي‌شود.

 

 ماده8-  جريمه ها

در صورت عدم انجام تعهدات واحدها و هسته هاي فناور مرکز رشد مي تواند به تشخيص مدير مرکز واحدها يا هسته هاي فناور را جريمه نمايد.  جريمه ها شامل تذکر شفاهي،  اخطار کتبي، عدم استفاده موقت از امکانات و تجهيزات، جريمه هاي مالي و خروج موقت از مرکز رشد خواهد بود.

تبصره:   جريمه هاي مالي در اعتبار شرکت يا هسته فناور لحاظ و به همان ميزان کسر گرديده و يا به بدهي آن افزوده مي گردد. درمورد واحد هاي تحقيق و توسعه، ميزان جريمه مالي به بدهي آنها افزوده مي گردد. همچنين مدت زمان خروج موقت جزء  مدت زمان مجاز استقرار محسوب مي گردد. در هر صورت مستندات جريمه در پرونده واحد يا هسته فناور درج خواهد شد.

 

ماده9- خاتمه فعاليت واحد يا هسته هاي فناور در مركز رشد

فعاليت واحد يا هسته هاي فناور به  يکي از روش هاي زير خاتمه خواهد يافت:

9-1-  دستيابي به معيارهاي رشد يافتگي

9-2- اتمام زمان اقامت تعيين شده

9-3-  عدم تمايل واحد يا هسته فناوربه ادامه استقراردرمركز

در شرايط ذيل مرکزرشد مي تواند يک جانبه قرار داد استقرار را فسخ نمايد:

9-4- عدم رعايت مقررات مركز رشد

9-5- ارائه اطلاعات نادرست ويا عدم ارائه حقايق به مرکز رشد

9-6- عدم دستيابي به اهداف كمي و كيفي مندرج در طرح تجاري

تبصره: واحد يا هسته فناور موظف است  پس از دريافت حكم خروج، كه به تاييد شوراي مركز رشد رسيده درمدت زمان يک ماه نسبت به تسويه حساب، تخليه فضاهاي دراختيار و خروج از مرکز رشد اقدام نمايد.

ماده 10- تسويه حساب

تسويه حساب واحد يا هسته هاي فناور با مركز رشد به ترتيب ذيل انجام مي پذيرد:

10-1- صدور حكم خروج و اعلام زمان آن جهت  اطلاع به هسته يا واحد فناور.

10-2- تحويل تجهيزات و اموال مركز رشد.

10-3- تعيين خسارت احتمالي وارد شده به محل استقرار و تجهيزات.

10-4- تكميل فرم تسويه حساب.

10-5- خروج واحد يا هسته فناور از مركز رشد.

10-6- صدور گواهي موقت خروج از مركز رشد.

ماده11- اين آيين نامه در 11 ماده  و ? تبصره در تاريخ 6/6/89 به تصويب شوراي مرکز رشد رسيد.

 

 

 

   

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 217
 بازدید امروز : 44
 کل بازدید : 18942
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.31
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
» عضویت «