اطلاعات پذیرش

 1. داشتن برنامه کسب و کار (Business Plan) مبتنی بر شناخت بازار با ارائه موارد ذیل:
  1. توجیه فنی در زمینه توانائی انجام موضوع کاری پیشنهادی، متکی بر کارکنان فنی، تجربیات قبلی، امکانات صنعتی و ابزار و قطعات موجود و یا
   قابل دسترس.
  2. توجیه اقتصادی متکی بر نیاز بازار مصرف داخل یا خارج، هزینه تمام شده، و قابلیت رقابت.

 2. ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با حوزه فعالیت.
 3. نداشتن تعهد مادی و معنوی به مراکز یا افراد دیگر در زمینه موضوع کاری مورد تقاضا.
 4. ثبت یک شرکت با شراکت افراد گروه مجری (قبل از استقرار یا در دوره پیش رشد).

موضوعات کاری تولیدی یا خدماتی در ارتباط با کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف

 1. بهداشت
 2. درمان
 3. آموزش پزشکی

شامل پیاده سازی نتایج تحقیقات پایه یا کاربردی و توسعه ای در قالب

 1. طراحی و ساخت
 2. انتقال تکنولوژی
 3. ارائه خدمات تخصصی

 1. مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول
 2. ایده محورى یا محصول نهایى کلى، مبهم و نامشخص
 3. ایده ها یا محصولهای قائم به شخص
 4. فعالیت اصلى شامل ارایه و برگزارى دوره‌هاى آموزشى
 5. فعالیت در حوزه‌هاى عمومى فناورى اطلاعات و ارتباطات
 6. ایده محورى شامل صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى
 7. تیمهای با فعالیت صرفا بازرگانى
 8. طرحهای تحقیقاتی